Programsko in finančno načrtovanje ter poročanje posrednega proračunskega uporabnika

Seminar bo slušateljem pomagal izboljšati načrtovanje in poročanje v instituciji kjer so zaposleni.

Sprejem finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna izjemno redko sovpada z začetkom proračunskega leta, zato ima finančni načrt posrednega uporabnika proračuna precej drugačno vlogo kot sami proračuni. V prvem delu seminarja bomo zato posebno pozornost namenili vlogi finančnega načrta in osvetlili vlogo financerja, ustanovitelja in upravnega (nadzornega) organa pri sprejemanju in spremljanju uresničevanja finančnega načrta.

V drugem delu seminarja bomo predstavili povezanost programskega in finančnega načrtovanja s poudarkom na delitvi nalog med finančno računovodsko službo in vodstvom posrednega proračunskega uporabnika. Razložili bomo povezave med nacionalnimi programi, letnimi proračuni, finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna in finančnimi načrti posrednih uporabnikov proračunov v različnih fazah proračunskega cikla. Slušatelje bomo seznanili z obliko in vsebino finančnega načrta ter razlogi za predpisano strukturo. Nekaj pozornosti pa bomo posvetili tudi različnim metodam načrtovanja tako prejemkov in izdatkov, zlasti v odvisnosti od vrste dejavnosti in vrste predvidenega izdatka.

V zadnjem delu seminarja bomo obravnavali poročanje o uresničevanju finančnega načrta oziroma poročanje o doseganju ciljev in rezultatov. Pri tem bomo posebno pozornost posvetili letnemu poročilu, ki je namenjeno javnosti in drugim poročilom, ki jih posredni uporabnik proračuna pripravlja za svojega ustanovitelja in financerja.

Dolžina seminarja:
5 ur

Čas in kraj izvedbe:
19. januar 2008 – s pričetkom ob 10. uri in zaključkom približno ob 15. uri.
CJMK, Gortanov trg 15, Koper

Program in izvedba:

  • povezanost programskega in finančnega načrtovanja
  • omejitve in okviri programskega in finančnega načrtovanja
  • odvisnost metode načrtovanja od vrste dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika
  • vključenost programskega in finančnega načrtovanja v proces priprave in sprejemanja državnega ali občinskega proračuna
  • vloga ustanovitelja, financerja, organov upravljanja in menedžmenta načini in oblike poročanja ustanovitelju, financerju, javnosti in organom upravljanja

Izvajalka:
HELENA KAMNAR, magister socialne politike

Helena Kamnar je strokovnjakinja za javne finance zaposlena kot prokuristka Univerze v Ljubljani. Njene izkušnje so bogate in raznolike predvsem pa zajemajo različna področja. Več kot deset let je delovala na področju javnih financ od leta 2000 do 2005 kot državna sekretarka za področje proračuna, javnega računovodstva, državnih pomoči in javnih naročil. Njeno ožje področje je tudi financiranje javnih zavodov, kar dokazuje njena knjiga Javni zavodi med državo in trgom, kjer je strnila svoje izkušnje in razkrila svoje poglede na nadaljnji razvoj zagotavljanja in financiranja javnih storitev ter upravljanje javnih zavodov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *